Het BSN

Het Burger Service Nummer BSN

Het BSN heeft al een flinke geschiedenis al bestaat het BSN zelf pas relatief kort.

Geschiedenis

Deze link toont de geschiedenis van het BSN, al ontbreekt er wel een voorgeschiedenis. Het Fiscaal Nummer was namelijk het al eerder bij de Belastingdienst gebruikte [[Landelijk Vast Nummer]], het interne 'klant'nummer van de Belastingdienst. Deze link meldt:
Er zijn twee nummers in omloop die de basis vormen voor vele overheidsregistraties. Het **A-nummer** is een nummer dat wordt aangehouden bij het **GBA**. Het is het nummer dat het vroegere bevolkingsregister gebruikte. Het is geen geheim nummer, iedereen kan het inzien, maar de meeste mensen is het niet bekend. Het **BSN** is ontstaan door het nummer dat bij de Belastingdienst als *klantnummer* werd gebruikt, het vroegere **Landelijk Vast Nummer**, te koppelen aan het sociaal nummer, dat binnen de uitvoeringsorganen van sociale zekerheid werd gebruikt. Dat in het kader van fraudebestrijding e.d.
De bron voor deze informatie is helaas een dode link.

Meer achtergronden

Ook deze tekst komt van een dode link:
GBA Het nummer waarmee je in de gemeentelijke basis administratie bekend bent.
  • BSN: burger service nummer, waarmee je oa bij de belasting en zorgverzekering bekend bent. Het kan voorkomen - zie onderstaande gegevens - dat deze nrs verschillen.
  • Burgerservice- en sofinummer Iedereen die in Nederland komt werken heeft een burgerservicenummer of een sofi-nummer nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig voor het openen van een bankrekening, of voor het afsluiten van een zorgverzekering.
  • Burgerservicenummer (BSN) Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek nummer dat gebruikt wordt voor alle contacten met de overheid. Iedereen die zich inschrijft in de GBA ontvangt automatisch een BSN. Dit nummer staat vermeld op de persoonslijst die uw gast ontvangt nadat de inschrijving in de GBA is verwerkt.
  • Sofinummer Personen die zich niet in de GBA inschrijven (bijvoorbeeld omdat zij korter dan 4 maanden in Nederland zullen blijven) kunnen een sofinummer aanvragen. In Leiden kunnen buitenlandse werknemers een sofinummer aanvragen bij het belastingkantoor aan het Stationsplein. Dit is een van de 16 uitgiftepunten van sofinummers.

Doel BSN: Anti Fraude

Het doel van het SoFinummer was overduidelijk de wens om uitkerings- en bijstandsfraude te aan te pakken. Gebruik van het SoFinummer maakte het mogelijk om de 'klanten'-bestanden van de Belastingdienst en de verschillende uitkeringsinstanties aan elkaar te koppelen. Hierdoor was voor iedere burger na te gaan welke inkomstenbronnen en welke vermogensbestanddelen aanwezig zijn en of er ten onrechte gebruik werd gemaakt van sociale uitkeringen. Een dergelijke koppeling was voor die tijd niet mogelijk. Niet alleen moest er een eenduidige sleutel worden gebruikt, ook de wet- en regelgeving terzake moest de koppeling mogelijk maken. De aanpassingen worden in dit, eerder vermelde, artikel uiteengezet. Waarvoor mag het BSN gebruikt worden? Het BSN mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelen die juridisch toegelaten zijn. Die doelen zijn voornamelijk gericht op Burger-Overheid gerelateerde zaken. Te denken valt aan Burgerzaken, Vergunningen, Onderwijs en Zorg. Sterker, in de Zorg moet het BSN worden gebruikt. Het BSN wordt gezien als een persoonsgegeven. Daarom is er ook vanuit de privacywetgeving aandacht voor het BSN. Het BSN is geen bijzonder persoonsgegeven (zoals medische gegevens), maar mag volgens de Uitvoeringswet op deze AVG alleen worden gebruikt voor uitvoering van een wettelijke verplichting.

Gevolgen van deze beperking

Personeelsnummers

Het BSN, een uniek identificerend gegeven voor iedereen die in Nederland verblijft of inkomsten in Nederland geniet, mag niet worden gebruikt voor andere dan wettelijke verplichtingen. Dus bij bedrijven moet het BSN worden gebruikt voor Loonbelasting- en premieafdracht, maar niet als personeelsnummer, want dat is immers geen wettelijke verplichting. Banken en pensioenverzekeraars en -uitkeringsinstanties moeten het BSN van personen gebruiken voor het melden van rentebetalingen en saldi, maar niet als klantnummer. Daar waar het BSN als unieke sleutel werd gebruikt, moest een vervangend instrument worden ingezet. En dat moet dan zodanig worden ingezet dat er geen relatie bestaat tussen het BSN en het interne personeelsnummer. Dat dit tot onhoudbare oplossingen leidt is bij de Rijksoverheid zelf te constateren, waar het Rijks Identificerend Nummer (RIN) werd ontwikkeld om een uniek personeelsnummer te creëren. Laten we de kosten voor het ontwikkelen van dat RIN buiten beschouwing laten, privacy is ook wat waard.

Omzetbelastingnummer

De aanleiding voor de actie #freetheBSN is de uitspraak van de AP dat het BSN niet mag worden gebruikt als omzetbelastingnummer. Waarom zou het BSN niet gebruikt mogen worden? Het BSN mag niet gebruikt worden voor niet wettelijke verplichtingen. Daar is dus wetgeving voor en Toezichthouders zien toe op naleving van die wetten. De AVG ziet toe op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en legt bewerkers (verantwoordelijken en uitvoerders) op om persoonsgegevens te beschermen, door passende beveiligingsmaatregelen te treffen. Het BSN mag niet gebruikt worden voor niet-wettelijke verplichtingen, want dat maakt uitlekken, diefstal of misbruik van het BSN mogelijk en dat zou dus leiden tot Identiteitendiefstal, zoals het huren van een auto op naam van iemand anders. Wetgeving speelt een grote rol. Maar, als het BSN wordt vrijgemaakt, zijn er ook verschillende wetten en regels die als Overbodig wetten kunnen worden geclassificeerd. We willen immers allemaal graag een bijdrage leveren aan het verminderen van de regeldruk?

Het BSN zou juist niet geheim hoeven te zijn.

Het geheim houden van informatie om die informatie te beschermen heet in het vakgebied dat zich bezighoudt met Informatiebeveiliging "Security through Obscurity".
Alles pleit ervoor om het BSN juist als een normaal attribuut te beschouwen, net als andere (al dan niet unieke) attributen, zoals e-mailadres, maat schoenen en geboortedatum. Het is een persoonsgegeven, daar bestaat geen discussie over, dus het wordt van rechtswege beschermd door de AVG en er is een toezichthouder die toeziet op handhaving. Hieronder enkele artikelen over het geheim houden van het BSN