Wetgeving

Wetgeving

De van toepassing zijnde wetgeving is interessant, omdat binnen de huidige kaders de wetgeving (althans de interpretatie daarvan) conflicterend is.

Belastingwetgeving

Algemene bepalingen

Werkgevers en andere inhoudingsplichtigen zijn op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) verplicht om het BSN te registreren:

Artikel 53 - 3 De administratieplichtigen, bedoeld in het tweede lid, zijn gehouden bij de gegevens en inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, het burgerservicenummer te vermelden van degene op wie de gegevens en inlichtingen betrekking hebben.

Omzetbelasting

Omzetbelasting is een Aangiftebelasting. Dat wil zeggen dat een Ondernemer (zoals gedefinieerd door de wetgever) het bedrag aan verschuldigde omzetbelasting moet voldoen bij het doen van de aangifte. Ondernemer is een ieder die deelneemt aan het economisch verkeer en (dus) in concurrentie treedt.

Een ondernemer is verplicht om bij facturen terzake een omzetbelastingnummer op te geven, zodat te traceren is waar het bedrag aan BTW (Belasting op Toegevoegde Waarde) vandaan komt.
Als een ondernemer facturen van een andere ondernemer ontvangt, dan mag die ontvangende ondernemer de gefactureerde omzetbelasting alleen als voorbelasting salderen als de ontvangen factuur voldoet aan de eisen vanuit de belastingwetten.

AVG: Privacywetgeving

tekst volgt...

Wabb

De 'Wet algemene bepalingen burgerservicenummer' geeft voor de overheid aan hoe met het klantnummer moet worden omgegaan. De wet heeft alleen interne werking, want gebruik door derden wordt niet geadresseerd.
Er staat onder meer in de wet dat iedere ingezetene eenmalig een uniek BSN krijgt (artikel 7).

Iteressant is het volgende artikel:

Het burgerservicenummer bevat geen informatie over de persoon aan wie het is toegekend.

het BSN is dus een betekenisloos kenmerk van een individu.

Ook interessant is Art. 12, dat stelt dat de acceptant de identiteit van de houder van het BSN moet vaststellen:

Indien bij het verwerken van persoonsgegevens een burgerservicenummer wordt gebruikt, vergewist de gebruiker zich ervan dat het burgerservicenummer betrekking heeft op de persoon wiens persoonsgegevens hij verwerkt.

Overbodige wetgeving

Wat nu als de relevantie van het BSN nu ook in de wetgeving aangepast kan worden? Een uitleg staat in Overbodige wetten.